Presseetiske Regler

Presseetiske regler i forbindelse med

optagelse af video til for TV-udsendelse

 

1) Medieansvarslovens § 34, stk. 1. foreskriver at: “Massemediernes indhold og handlemåde skal være i overensstemmelse med god presseskik”

2) TV, der kan krænke privatlivets fred skal undgås, da det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse. Ved indsamling og formidling af billedmateriale, skal der således vises hensynsfuldhed og takt. Der kan ske sløring af personer og genstande. Personer som opholder sig i det offentlige rum – vil normalt ikke have krav herpå.

3) Tekst, lyd og billeder foranlediget af direkte eller indirekte kommercielle interesser bør kun bringes, hvis et klart journalistisk kriterium taler for offentliggørelse.

4) Der bør udvises særligt hensyn over for børn og andre personer, som ikke kan ventes at være klar over virkningerne af deres udtalelser eller anden medvirken. Ved offentliggørelse af interview/videooptagelse eller lignende bør forældresamtykke indhentes, når emnets karakter og den mindreåriges alder taler herfor.

5) Ved indsamling eller offentliggørelse af information bør andres tillid, følelser, uvidenhed, manglende erfaring eller svigtende herredømme ikke udnyttes.

6) Familiemæssige forhold, race, etnicitet, nationalitet, trosbekendelse, seksuel orientering eller organisationsforhold bør alene nævnes, når det er relevant for TV-indslaget.

7) Billeder fra ulykkessteder, bør normalt ikke offentlig gøres, da det er væsentligt, at der udvises omtanke og empati over for dem, der er kommet til skade og har lidt skade.

8) Ensidig fremstilling af en sag må ikke finde sted.

9) Det er brud på god presseskik, hvis HSVK ikke overholder en aftale med en kilde om for
eksempel godkendelse/gennemsyn af video inden denne offentliggøres.

10) GENMÆLE: Et “genmæle” betyder, at HSVK skal rette faktuelt forkerte oplysninger, som den har offentliggjort for eksempel om en person eller en virksomhed. For at få ret til et genmæle, er det en betingelse, at de forkerte oplysninger indebærer en risiko for, at den omtalte lider økonomisk skade eller anden skade af betydning.

11) Det skal fremgå hvem der har optaget/redigeret en video – samt HSVK´s logo.

12) De presseetiske regler ikke står alene, men supplerer retsregler i love såsom straffeloven, markedsføringsloven, persondataloven og ophavsretsloven.