Vedtægter

                                          VEDTÆGTER FOR HORSENS VIDEOKLUB  HSVK                                                                                                                                     herunder Horsens LokalTV  HLTV

Disse vedtægter er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 5. marts 2020 og er gældende fra samme dato 5. marts 2020

1) NAVN

Klubbens navn er HORSENS VIDEOKLUB, med hjemsted i Horsens I daglig tale forkortet HSVK, og vi har hjemmesiden
www.hsvk.dk . Udover selve klubarbejdet er klubben ansvarlig for indholdet på Horsens LokalTV, dennes hjemmesiden www.horsenslokaltv.dk samt horsens lokaltv`s youtube-konto.
Horsenslokaltv er grundlagt på det tidligere TVSketogSet i Horsens med hjemmesiden, www.TVSketogSet og TVSketogSet `s youtube-konto. Disse konti ajourføres ikke af HSVK Såvel Videoklubben HSVK som lokal Tv HLTV er uden nogen form for politisk tilknytning eller afhængighed. På begge hjemmesider præciseres, hvorledes organisationen er opbygget og hvorledes klubberne fungerer økonomisk.

2. FORMÅL.

Klubbens hovedformål er, gennem instruktion og praktisk arbejde, at fremme interessen for både video- optagelser og videoredigering, hvorved medlemmerne i fællesskab aktivt kan deltage i arbejdet med at optage, redigere og ”udgive” film og video.
Filmene produceres dels til a) privat hobby, b) konkurrencer internt i klubben, c) til konkurrencer med andre videoklubber. Derudover tilbydes medlemmerne at deltage i optagelser med henblik på udsendelse på lokalTV. via Horsens Fællesantenneforenings kabelnet og tilhørende youtube konto.
Ingen medlemmer er forpligtet til at medvirke i arbejdet med lokalt TV .
Medlemmerne styrker egne og hinandens kompetencer gennem individuelle lektioner og/eller fælles projekter af varierende type og sværhed, samt ved gensidig hjælp i den faste spørgetid i klubben.

3. MEDLEMMER.

Alle video- og/eller tv-interesserede kan optages som medlemmer. Deltagelse i arbejdet med lokalt TV kræver altid medlemskab af Horsens Videoklub.

4. KONTINGENT

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Indbetalingen sker mindst kvartalsvis til kassereren ved hvert kvartals begyndelse. Restance udover 1 kvartal kan medføre eksklusion af klubben.

5 GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes een gang årligt.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter ønske fra bestyrelsen eller fra mindst en trediedel af medlemmerne.
Generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel, ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem, med angivelse af dagsordenen.
Indkaldelse pr. e-mail med mindst 14 dages varsel betragtes som lovlig rettidig indkaldelse.
Evt. medlemmer uden e-mail skal indkaldes skriftligt pr. post
Forslag fra medlemmerne til behandling på den ordinære generalforsamling skal skriftligt indsendes til formanden, senest 8 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning for hsvk henh. TVSketogSet
3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse for henh. hsvk og TVSketogSet
4) Valg af formand ( vælges for 2 år ad gangen )
5) Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen (vælges for 2 år ad gangen forskudt 1 år i forhold valg af Formand.
De valgte fungerer som sekretær henh. kasserer)
6) Valg af suppleant for 1 år ad gangen
7) Indkomne forslag
8) Fastsættelse af kontingent
9) Indkomne forslag.
10) Eventuelt

6. AFSTEMNINGSREGLER.

Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal.. Dog fordres der til vedtægtsændringer, at mindst 1/3 af medlemmerne er mødt og at mindst 2/3 af de mødte stemmer for forslaget.
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes til en ny, hvor forslaget afgøres med 2/3 majoritet uden hensyn til antallet af fremmødte.

7. BESTYRELSEN

Klubbens ledelse består af 3 medlemmer. Generalforsamlingen vælger formanden for 2 år.
Forskudt med 1 år vælges kasserer og sekretær. Disse vælges ligeledes for 2 år ad gangen.
Der vælges 1 suppleant til bestyrelsen hvert år.
Generalforsamlingen vælger en revisor for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted til alle poster.

Bestyrelsen kan vælge eller pålægges af generalforsamlingen, at bistand ved et passende antal medlemmer, til varetagelse af specifikke opgaver såsom f.eks. webmaster- og hjemmesideredaktion Disse medlemmer fungerer som konsulenter for bestyrelsen og er ikke del af bestyrelsen

8. UDGIVELSER OG OFFENTLIGGØRELSE AF VIDEOOPTAGELSER

Hvert enkelt medlem er selv ansvarlig for, at ingens rettigheder krænkes i forbindelse med udgivelse/udsendelse af videooptagelser. Ved udgivelse via Horsens LokalTV skal interne regler overholdes. Disse regler og retningslinier samt retninlgslinier for god presseskik fremgår af klubbens hjemmeside www.hsvk.dk og www.horsenslokaltv.dk

9. ADMINISTRATION.

Bestyrelsesmøde afholdes mindst 2 gange årligt . Sekretæren indfører en kort beretning om bestyrelsens arbejde i protokollen. Referater fra generalforsamlinger lægges derudover på klubbens medlemssider under pkt. Referater.
Kassereren fører regnskab over klubbens midler, særskilt for HSVK og HLTV, og fremlægger 14 dage før generalforsamlingen det afsluttede regnskab for revisoren. Regnskabet følger kalenderåret.
Sekretæren indfører kortfattet referat fra klubmøder på klubbens hjemmeside, ligesom referatet indføres i klubbens protokol.

10 OPLØSNING AF KLUBBEN.
Til opløsning af klubben fordres, at mindst 2/3 af medlemmerne er mødt på en generalforsamling og stemmer for forslaget. I modsat fald indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget afgøres ved simpel stemmeflertal blandt de fremmødte.

Ved klubbens opløsning deponeres alle film, protokoller m.v., i Horsens Byarkiv. Hele materialet skal til enhver tid kunne generhverves af en ny film- og videoklub som måtte oprettes i Horsens. Såfremt materialet ikke kan generhverves fra Byarkivet skal bestyrelsen overveje alternativ opbevaring.
Udstyr erhvervet til Horsens LokalTV skal tilbydes Horsens Fællesantenneforening og ellers bortauktioneres blandt klubbens medlemmer.
En evt sluttelig kontant beholdning overdrages Præsthøjgårdens konto for beboeraktiviteter.

Vedtaget Horsens 5. marts. 2020

Bestyrelsen